THOUGHT

อย่าปิดกั้น “โอกาส” ด้วยคำว่า… “ไม่ถนัด” | TheEnsure

612views

“หากรู้วิธีการที่ถูกต้อง… คนเราสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ จนมีความชำนาญเบื้องต้นได้… ภายในระยะเวลาเพียง 20 ชั่วโมง เท่านั้น…” ใจความสำคัญ จากบทวิจัยของ “John Kaufman” เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์…
เรามาดูกันว่า วิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และรวดเร็ว… ที่ John Kaufman แนะนำในบทวิจัยของเขา นั้นมีอะไรบ้าง…
1. เลือกในสิ่งที่อยากเรียนรู้จริง
2. ศึกษาสิ่งที่อยากเรียนรู้ และตั้งเป้าหมาย เช่น การเรียนภาษา จะเรียนไปเพื่อใช้ในกรณีใด เป็นต้น
3. แบ่งสิ่งที่อยากเรียนรู้ออกเป็นอย่างๆ เช่น การเรียนภาษา อาจจะแบ่งเป็น บทสนทนาในการทักทาย บทสนทนาในร้านอาหาร เป็นต้น
4. สร้างเครื่องมือเพื่อช่วยการเรียนรู้ เช่น การเรียนภาษา อาจต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยฝึกฝน การฟัง-พูด-อ่าน-เขียน เป็นต้น
5. วางตารางเวลาสำหรับการเรียนรู้ เช่น จัดเตรียมเวลาให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นช่วงตื่นนอน หรือก่อนเข้านอน เป็นต้น
6. ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เช่น ต้องมีการตั้งปณิธานกับตัวเองว่า จะมีการฝึกฝนทุกวัน หรือวันเว้นวัน เป็นต้น
7. วัดผลประเมินของตัวเองเป็นระยะ เช่น มีการระบุเป้าหมาย และการทดสอบอย่างขัดเจน ไม่ว่าจะเป็นทุกห้า หรือสิบชั่วโมง ของการเรียนรู้ เป็นต้น
8. เน้นไปที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ เช่น ในการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง จะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่วางไว้ เป็นต้น
การเรียนรู้ในสิ่งใหม่นั้นไม่ง่าย แต่จงคิดอยู่เสมอว่า “ไม่มีใครถนัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มาตั้งแต่เกิด…” ถ้าเราด้อยกว่าคนอื่น ขออย่าได้ท้อถอย… ถ้าเราเด่นกว่าคนอื่น ขออย่าได้ทะนงตัว… เพราะทุกคนสามารถ “เก่งได้ ถนัดได้” เพียงแค่เปิดใจพยายาม ก็พอ…

 

ขอบคุณข้อคิดดี ๆ จากเพจ Dr. Sun

คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไร

ความคิดเห็นของคุณ

Leave a Response